English 
Español 
Vietnamese

 

 

 

 

 

   

Luật Tác Quyền của Tài Liệu Cursillo Vẫn Được Áp Dụng

Xin ần cần nhắc nhở quư Vị là việc phổ biến tài liệu Cursillo không có phép của Văn Pḥng Trung Ương hoàn toàn cấm chỉ. Trang nhà chính thức trên Mạng Lưới Điện Toán (Internet) của Văn Pḥng Trung Ương (VPTƯ)/Phong Trào Cursillo tại Hoa Kỳ http://www.cursillovietinusa.com là nơi duy nhứt được phép phổ biến  tài liệu có tên sau đây:

  • T́m Hiểu Phong Trào Cursillo ............. Việt Ngữ

  • The Cursillo Movement:What Is It?  ..... Anh Ngữ

  • Que Es? .......................................... Tiếng Tây Ban Nha

Những trang nhà khác nên vào trang nhà của VPTƯ để đọc tài liệu đó.

Những bài viết về bản chất, mục đích, sách lược và kỹ thuật của PT Cursillo chỉ được dùng trong phạm vi nội bộ thôi, như trong Trường Lănh Đạo chẳng hạn, và do đó tuyệt nhiên không nên phân phối và phổ biến những bài nói trên ở những nơi khác. Chỉ có những bản chuyển ngữ chính thức của tài liệu Cursillo (Anh ngữ, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Việt ngữ hoặc bất cứ ngôn ngữ nào khác) được VPTƯ chấp nhận và phổ biến th́ mới được phép trích dẫn, có ghi rơ xuất xứ đàng hoàng, và nên dùng một cách khôn khéo và hạn chế. 

Những quy tắc trên chỉ nhằm giúp PT Cursillo duy tŕ được tính cách xác thực và toàn vẹn của nó để chúng ta là những Cursillistas có thể thực thi hữu hiệu sứ mệnh rao truyền Tin Mừng mà Giáo Hội đă ủy thác cho chúng ta.

(Trích Thơ Tín VPTƯ, tháng Giêng 2003)

 

Cursillo® and the Cursillo logo are registered trademarks of the National Cursillo Center.
Copyright © 2008 National Cursillo Center