English 
Español 
Vietnamese

     

NHỮNG TRANG WEB NÊN THĂM

Nhằm đáp ứng sự thuận tiện và dễ dàng trong việc truy lục thông tin có liên quan với Giáo Hội hoàn vũ, điạ phương hay Giáo Hội Việt Nam qua mạng lưới internet toàn cầu, Phong Trào Curśllo xin trân trọng giới thiệu qúy vị những trang webs hữu ích và được chia theo các đề mục sau đây:

             Tài Liệu Sách Báo Công Giáo
             Trung Tâm Mục Vụ, Ḍng Tu, Hội Từ Thiện
             Phát Thanh và Truyền H́nh Việt Ngữ
 

 

Cursillo® and the Cursillo logo are registered trademarks of the National Cursillo Center.
Copyright © 2008 National Cursillo Center