English 
Español 
Vietnamese

 

 

   

TRƯỜNG LĂNH ĐẠO PT CURSILLO

Những tài liệu này nhằm cung ứng cho Trường Lănh Đạo ở giáo phận sử dụng để học hỏi về PT Cursillo. Những tài liệu này thuộc bản quyền PT Cursillo cho nên không được phổ biến trên các trang nhà địa phương. Các bạn có thể nối kết với Trang Nhà của VPTƯ này, nhưng không nên đưa các tài liệu này lên trang nhà của các bạn. 

Nếu bạn muốn học hỏi thêm về PT Cursillo, xin vào thăm trang nhà Tài Liệu Cursillo. Chúng tôi đề nghị Bạn mua các sách này: Những Tư Tưởng Nền Tảng, Cẩm Nang Khóa Cursillo, Cẩm Nang Lănh Đạo, và Cấu Trúc các Tư Tưởng cho mỗi thành viên của Trường Lănh Đạo tại Giáo Phận của bạn.

 

Cursillo® and the Cursillo logo are registered trademarks of the National Cursillo Center.
Copyright © 2008 National Cursillo Center